Zapraszamy do zapoznania się z naszą polityką przywatności, wyjaśniającą w jaki sposób wykorzystywane są twoje dane oraz jakie masz w związku z tym prawa na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CASTON Sp. z o. o. z siedzibą w Raszynie, ul. Bema 11, 05-090 Raszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS za numerem: 0000226557, NIP: 5220001493.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować pod adres e-mail bok@djmixclub.pl lub telefonicznie.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zawarcia umowy i/lub podczas zapisu do klubu DEE JAY mix club na podstawie dostarczonej deklaracji członkowskiej i/lub w momencie rejestracji w serwisie cyfrowym DJPromo.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy
 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych
 • wykrywania nadużyć i zapobiegania im
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń
 • marketingu bezpośredniego
 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk
 • wsparcia obsługi

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z nami poprzez e-mail. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody, lecz nie krócej niż zobowiązuje nas do tego prawo.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • imię
 • nazwisko
 • adres
 • telefon kontaktowy
 • adres e-mail
 • numer pesel
 • numeru dokumentu tożsamości
 • miejsca pracy

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania (poprawienia) oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (o ile nie wyrazisz na to wyraźnej zgody), a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, składając wniosek na adres: bok@djmixclub.pl. Aby mieć pewność że jesteś uprawniony do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji w celu uwierzytelnienia. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi hostingowe, usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • marketingowych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez wyżej wymieniony okres lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. Twoje dane będą również przechowywane dla celów statystycznych i archiwizacyjnych.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC, Amazon Web Services Inc., Vultr Holdings Corp., Backblaze Inc., Microsoft Corp., Linode LLC, DigitalOcean LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Nie profilujemy twoich danych osobowych bez twojej wiedzy. Jeśli wyrazisz zgodę na profilowanie to możemy ci sugerować utwory które mogą się tobie spodobać na podstawie tego co pobrałeś do tej pory. W tym przypadku profilowanie nie wpływa na twoje pozostałe prawa.