Plus Minus Infinity Remix

Stwórz remiks utworu Octavii „Plus Minus Infinity”!
Wygraj wysokiej klasy mikrofon Apogee MiC 96k dla Windows i MacOS.

Najlepszy remiks zostanie wydany jako singiel i bonus na nowej płycie Octavii!

Nagroda została ufundowana przez portal www.spiewajinagrywaj.pl - polskiego dystrybutora mikrofonu Apogee MiC.

KONKURS TRWA: 19.04.2017 – 5.06.2017

Patroni konkursu


Regulamin Konkursu mającego na celu

wyłonienie uczestników i zwycięzcę Konkursu “Remixuj z Octavią 2017”

 1. Organizatorem Konkursu jest COSMO ENTERTAINMENT LTD
  46 Station Road, North Harrow, Middlesex, LONDON, ENGLAND, HA2 7SE COMPANY NO. 09140754, UTR: 2153429407, zwanej dalej Producentem

 2. Czas trwania konkursu.
  Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać w okresie od 19 kwietnia do 5 czerwca 2017 roku. Zwycięzca zostanie ogłoszony do 14 dni po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń.

 3. Zasady konkursu.
  Aby wziąć udział w konkursie “Remiksuj z Octavią” należy dokonać subskrypcji kanału Octavii na YouTube, pobrać ścieżkę wokalną do piosenki Octavia „Plus Minus Infinity" (Plus Minus Nieskończoność) i przesłać swój autorski remiks na adres [email protected].
  Do wiadomości należy dołączyć wypełnione oświadczenie zawierają dane: Imię, Nazwisko, Telefon oraz akceptację warunków regulaminu a także zgodę na niewykorzystywanie remiksu bez zgody właściciela nagrania.
  Bez wypełnionego i załączonego oświadczenia zgłoszenie jest nie ważne. Z nadesłanych zgłoszeń komisja powołana przez Producenta wybierze Laureata /Zwycięzcę nagrody głównej i dodatkowe wyróżnienia dla najciekawszych produkcji .
  Paczka z materiałami do remixów jest do pobrania bezpośrednio ze strony: djmixclub.pl/remixuj-z-octavia

 4. Uczestnik konkursu, akceptując warunki regulaminy oświadcza że:

  1. jest uprawniony do korzystania i rozporządzania prawami do remixów zgłoszonych na konkurs w zakresie niezbędnym do realizacji występu zgodnie z poniższym regulaminem
  2. posiada aktualne zgody na wykorzystanie utworu remixu zgłoszonego do konkursu i udziela Producentowi zgody na wykorzystanie utworu w sposób określony w regulaminie.
  3. ponosi wyłączną odpowiedzialność w razie naruszenia tych praw w związku z realizacją umowy przez Producenta,
  4. zobowiązuje się dobrowolnie zaspokoić wszelkie ewentualne roszczenia wynikłe z tego tytułu, zwalniając Producenta z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.
  5. przenosi na Producenta prawa do artystycznego wykonania utworu - remixu biorącego udział w konkursie do korzystania i rozporządzania, w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie (w całości i we fragmentach), na następujących polach eksploatacji:
   • wszelkie utrwalanie i zwielokrotnienie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera lub innego urządzenia) wytwarzanie egzemplarzy jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach  komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci
    1. wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z pkt 1 - wprowadzanie ich do obrotu, najem, użyczanie
    2. wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym:
     1. wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą  wizji  lub fonii przewodowej  lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych;
     2. wszelkie publiczne udostępnianie utrwalenia artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w szczególności Facebook i YouTube, w tym też w serwisach.wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wystawianie.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, wizerunku innych wykonawców, z którymi występuje oraz ich głosów bez dodatkowego wynagrodzenia, w zakresie korzystania z artystycznego wykonania w sposób określony w ust. 2 i ust. 3, w tym do celów promocji/reklamy utworu , Wykonawcy - Octavii, oraz Producenta i jego działalności.

 6. Wszelka działalność merchandisingowa Producenta, rozumiana, jako komercyjne wykorzystanie tych wizerunków na wszelkiego rodzaju produktach handlowych związanych z konkursem wymaga zawarcia odrębnej umowy pomiędzy Stronami.

 7. Prawa nabyte na postawie niniejszej umowy Producent może przenieść na osoby trzecie lub upoważniać je do ich wykonywania (licencje).

 8. Producentowi przysługuje prawo do przerywania transmisji remixu w celu umieszczania reklam, w tym przekazów autopromocyjnych oraz telesprzedaży, zgodnie z potrzebami Producenta lub jego kontrahentów/licencjobiorców i poszanowaniem obowiązujących regulacji prawnych oraz do zamieszczania w obrazie audycji infografiki z zapowiedziami programowymi przyszłych (kolejnych) konkursów, belek informacyjnych, belek konkursowych i wskazań sponsorskich, jak również kompresji (zawężania) obrazu do 2/3 (ew. do 50%) podczas emisji napisów końcowych, wraz z wyraźnym wskazaniem, że działania takie nie będą uważane przez strony za naruszenie integralności umowy.

 9. Uczestnik zobowiązuje się do zawarcia z Producentem lub z osobą przez niego upoważnioną, umowy na korzystanie za ryczałtowym wynagrodzeniem z artystycznego wykonania. Umowa stanowi załącznik do Regulaminu.

 10. Zasady wyłonienia zwycięzcy. Wykonania piosenek ocenia siedmioosobowe Jury powołane przez Producenta. W przypadku konfliktu interesów jurora, zostaje on wyłączony z głosowania nad danym remixem /uczestnikiem. Każdemu z jurorów przysługuje jeden głos.

 11. Zwycięzca koncertu otrzyma nagrodę w postaci wysokiej jakości mikrofonu Apogee MiC. Producent konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody pozaregulaminowej.

 12. Producent zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyn.